Sonny Stitt

Sonny Stitt

Saxophoniste jazz (1924, Boston - 1982)