Pierre-Alain Goualch

Pierre-Alain Goualch

Pianiste jazz (1973, Toulon)